Coronan Capital Oy:n yleiset lainaehdot


Alla määritellään ne yleiset ehdot, joilla Corona Capital Oy (luotonantaja) myöntää yrityslainen (yritysluotto) sitä hakevalle yritykselle (luotonsaaja). Luotonantaja tarkistaa luotonsaajan ja takaajan luottokelpoisuuden, jonka jälkeen se antaa luottopäätöksen sähköisesti. Lainasopimus syntyy, kun luotonsaaja lähettää luotonantajan tarjoaman lainahakemuksen luotonantajalle, joka hyväksyy hakemuksen sekä myöntää luoton. Sopimus muodostuu lainasopimuksesta ja takaussitoumuksesta sekä yritysluoton yleisistä lainaehdoista. Luotonantaja ei ole velvollinen perustelemaan tekemiään luottopäätöksiä.

YRITYSLUOTON HAKEMINEN

Hakeminen tapahtuu sähköisesti allekirjoitetulla verkkohakemuksella tai muulla luotonantajan hyväksymällä ja esittämällä tavalla.

1 MÄÄRITELMÄT

Luottokustannuksilla tarkoitetaan toimituspalkkion ja viivästystilanteessa pääomalle ja toimituspalkkiolle sovitun viivästykoron määrää.

2 YRITYSLUOTON MÄÄRÄ JA LAINA-AIKA

Luoton määrä ja laina-aika yksilöidään lainasopimuksessa. Laina-aika alkaa siitä päivästä, kun luotonantaja on siirtänyt myönnetyn luoton luotonsaajan lainahakemuksessa ilmoittamalle pankkitilille.

3 YRITYSLUOTON KUSTANNUKSET

3.1 Luotosta perittävät kulut ja luoton kokonaiskustannukset
Luotonantaja perii yritysluoton kustannuksena kiinteän toimituspalkkion, jonka määrä yksilöidään lainasopimuksessa. Luoton kustannuksena viivästystilanteessa tulee lisäksi maksettavaksi sovittu viivästyskorko pääomalle ja toimituspalkkiolle. Luotonsaaja ja takaaja vastaavat perintä- ja oikeudenkäyntikuluista.

3.2 Maksuerät
Luotto maksetaan takaisin lainasopimuksessa yksilöidyissä maksuerissä.

3.3 Viivästyskorko
Jos yritysluottoa ei makseta takaisin sovitusti, on luotonsaaja velvollinen maksamaan viivästyneelle määrälle lainasopimuksessa sovittua viivästyskorkoa eräpäivästä siihen päivään, jona maksu on luotonantajalla.

4 MAKSUPÄIVÄN SIIRTYMINEN

Jos eräpäivä ei ole pankkipäivä, yritysluoton ja sen hoitoon liittyvien kustannusten maksupäivä siirtyy seuraavaan pankkipäivään. Pankkipäivällä tarkoitetaan viikonpäiviä maanantaista perjantaihin pois lukien suomalaiset pyhäpäivät, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä sekä joulu- ja juhannusaatot ja päivä, jota muutoin ei ole pidettävä pankkipäivänä.

5 YRITYSLUOTON ENNENAIKAINEN TAKAISINMAKSU

Luotonsaajalla on oikeus maksaa luotto tai sen osa takaisin ennenaikaisesti ilmoittamalla siitä luotonantajalle. Jos luotonsaaja maksaa luoton tai sen osan ennenaikaisesti takaisin, on luotonsaajan maksettava kuitenkin kokonaisuudessaan lainasopimuksen kohdassa 3 yksilöidyt luottokustannukset.

6 LUOTONSAAJAN OIKEUS KOHDENTAA SUORITUS

Jos luotonsaajalla on luotonantajalta useampia luottoja, luotonsaajalla on oikeus kohdistaa suorituksensa haluamaansa luottoon. Luotonantaja määrittelee, mitä yksittäisen luoton eriä suorituksella katetaan.

Luotonsaajan suoritukset kohdistetaan ensinnä toimituspalkkioon, seuraavaksi pääomaan ja viimesijaisesti perintäkustannuksiin. Viivästystilanteessa suoritukset kohdistetaan ensinnä pääoman ja toimistusmaksun viivästyskorkoihin.

7 YRITYSLUOTON ERITYISET ERÄÄNTYMISPERUSTEET

7.1 Erääntyminen maksuviivästyksen vuoksi
Yritysluotto erääntyy maksettavaksi kokonaisuudessaan luotonantajan kirjallisesta vaatimuksesta, jos luotonsaaja laiminlyö maksuerän suorituksen sovittuna eräpäivänä, ja viivästys on enemmän kuin 14 päivää vaatimuksen lähettämisestä.

Luotonsaajan on annettava yksityistakaajalle takauslain mukainen tieto luoton määrästä määräajoin sekä tiedotettava viivytyksettä luotonsaajan maksuviiveistä.

7.2 Erääntyminen muulla perusteella
Yritysluotto erääntyy välittömästi maksettavaksi luotonantajan kirjallisesta vaatimuksesta, jos;

1) luotonsaaja ei noudata tämän velkakirjan ehtoja;

2) luotonsaaja on antanut luotonantajalle harhaanjohtavia tietoja tai salannut tietoja, jotka ovat voineet vaikuttaa yrityslainan myöntämiseen tai sen ehtoihin; tai

3) luotonsaajaa koskien laitetaan vireille insolvenssimenettelyä koskeva hakemus.

Luotonsaajan konkurssin alkaminen eräännyttää yritysluoton kokonaisuudessaan heti takaisinmaksettavaksi.

Jos yritysluoton takaaja tai joku heistä kuolee tai asetetaan konkurssiin, luotonsaajan on hankittava uusi luotonantajan hyväksymä takaaja tai muu luotonantajan hyväksymä vakuus luotonantajan asettamassa vähintään yhden kuukauden määräajassa. Muutoin luotonantaja voi kirjallisesti eräännyttää yritysluoton kokonaisuudessaan takaisinmaksettavaksi.

7.3 Erääntymisen voimaantulo
Yritysluoton erääntyminen tulee voimaan seitsemän päivän kuluttua siitä, kun erääntymistä koskeva ilmoitus on lähetetty luotonsaajalle ja takaajalle. Jos luotonsaaja edellä mainitun ajan kuluessa maksaa viivästyneen määrän tai oikaisee muun sopimusrikkomuksen, erääntyminen raukeaa.

Jos luotonsaaja asetetaan konkurssiin, yritysluotto erääntyy kokonaisuudessaan heti takaisinmaksettavaksi.

Jos luotto eräännytetään, on luotonsaajan maksettava kuitenkin kokonaisuudessaan lainasopimuksen kohdassa 3 yksilöidyt luottokustannukset.

7.4 Luotonsaajan oikeus poikkeukselliseen eräännyttämiseen
Luotonsaajalla on oikeus eräännyttää yritysluotto ennenaikaisesti takaisinmaksettavaksi luotonantajan tähän yritysluottosuhteeseen kohdistuvan olennaisen sopimusrikkomuksen perusteella. Tällöin luotonsaaja ei ole velvollinen maksamaan luotonantajalle yritysluoton ennenaikaisesta maksamisesta aiheutuvia kustannuksia.

8 LUOTTOTIETOJEN KÄYTTÄMINEN

Luotonantaja käyttää luottoa myöntäessään ja valvoessaan sekä takausta hyväksyessään sitoumuksenantajan henkilöluottotietoja.

9 LUOTONANTAJAN OIKEUS ANTAA TIETOJA  TAKAAJILLE

Luotonantajalla on oikeus antaa tietoja takaajille luotonsaajan kaikista sitoumuksista, maksuhäiriöistä ja muista luotonsaajan maksukykyyn vaikuttavista seikoista. Luotonantajalla on oikeus ilmoittaa takaajalle luotonsaajan maksuhäiriöistä.

10 MUUT EHDOT

Luotonantajalla on oikeus siirtää tämä sopimus kaikkine oikeuksineen ja velvollisuuksineen kolmannelle osapuolelle joko kokonaan tai osittain miltä osin tahansa kuulematta luotonsaajaa.

Luotonsaajan on ilmoitettava luotonantajalle viivytyksettä nimensä ja osoitteensa muutoksesta. Luotonsaajan on annettava luotonantajalle pyynnöstä taloudellista asemaansa koskevia ja muita tähän velkasuhteeseen vaikuttavia tietoja, jotka ovat luotonantajalle luotonantajana tarpeellisia.

Luotonantajan luotonsaajalle lähettämän kirjallisen ilmoituksen on katsottava saapuneen vastaanottajalle viimeistän seitsemäntenä päivänä lähettämisen jälkeen, jos se on lähetetty osoitteeseen, joka on viimeksi ilmoitettu luotonantajalle tai kaupparekisteriin. Jos ilmoitus on lähetetty sovittua etäviestintä käyttäen, ilmoituksen on katsottava saapuneen vastaanottajalle seitsemäntenä päivänä lähettämisen jälkeen.

Luoton nosto maksetaan luotonsaajan tilille yksinomaan luotonsaajan ilmoittaman tilinumeron perusteella, Suomen pankkiyhdistyksen laatimien Kotimaan maksuvälityksen yleisten ehtojen mukaisesti. Luotonantaja ei vastaa siitä, että luotonsaaja ei voi nostaa tai käyttää lainahakemuksessa nimetylle tilille maksettua luottoa joko tilin käyttöoikeuden, katteen, maksuvälineen tms. puuttumisen tai niihin verrattavan, luotonsaajasta riippuvan tai riippumattoman syyn vuoksi.

Luotonantaja ylläpitää asiakasrekisteriä, jossa olevia tietoja käytetään asiakassuhteen ylläpitämiseen ja hoitoon. Luotonantajalla ja sen kanssa samaan konserniin kuuluvilla yhtiöillä on lisäksi oikeus käsitellä rekisterissä olevia tietoja henkilötietolain mukaisesti perusteltuja käyttötarkoituksia, esim. suoramarkkinointia varten.

11 LUOTONANTAJAN VASTUU VAHINGOISTA

Luotonantaja ei vastaa luotonsaajalle aiheutuneista välittömistä tai välillisistä vahingoista, ellei vahinkoa ole aiheutettu tahallisesti tai törkeästä huolimattomuudesta.

12 YLIVOIMAINEN ESTE

Sopijapuoli ei vastaa vahingosta, jos se voi osoittaa, että sille kuuluvan velvoitteen täyttämisen on estänyt sellainen epätavallinen ja ennalta arvaamaton syy, johon se ei ole voinut vaikuttaa ja jonka seurauksista se ei kaikkea huolellisuutta noudattaen olisi voinut välttää. Luotonantaja ei vastaa myöskään vahingosta, jos tähän sopimukseen perustuvien velvoitteiden täyttäminen olisi vastoin muualla laissa säädettyjä luotonantajan velvollisuuksia.

Sopijapuoli on velvollinen ilmoittamaan toiselle sopijapuolelle niin pian kuin se on mahdollista häntä kohdanneesta ylivoimaisesta esteestä.

13 OIKEUSPAIKKA JA SOVELLETTAVA LAKI

Tästä velkasuhteesta aiheutuvat riitaisuudet käsitellään luotonantajan kotipaikan käräjäoikeudessa. Tähän velkasuhteeseen sovelletaan Suomen lakia.