Kuten yrityksemme kuudesta toimintavuodesta on pääteltävissä, suomalaisilla yrityksillä on tarve laskurahoitukselle. Yleisesti ottaen laskurahoituksesta ja factoringista ajatellaan, että se nopeuttaa kassankiertoa tuomalla joustavuutta yrityksen käyttöpääomaan. Yritys voi laskurahoituksen avulla myydä laskujaan ja nopeuttaa niissä kiinni olevien rahojen päätymistä takaisin yrityksen käyttöön.

Halusimme ymmärtää laskurahoitusasiakkaidemme tilannetta paremmin. Siksi teimme elokuussa 2019 asiakaskyselyyn pohjautuvan katsauksen laskurahoitusta käyttävistä yrityksistä. Selvitimme yritysten profiilia kuten toimialaa, ja kokoa, sekä syytä laskurahoituksen käytölle. Samalla kysyimme asiakkaidemme tyytyväisyyttä palveluumme.

Pieni rakentaja – Suuri laskurahoituksen tarve

Tutkimuksessamme selvisi, että suurin osa, 86 %, laskurahoitustamme käyttävistä asiakkaista on mikroyrityksiä, joiden vuosittainen liikevaihto on enintään kaksi miljoonaa euroa.

Laskurahoitusta käyttävät yritykset työskentelevät pääosin rakennusalalla tai rakennusalaan liittyvillä aloilla kuten sähkö- ja putkiurakoinnissa, maanrakennuksessa ja rakennusalan tukkukaupassa. Toiseksi suurin laskurahoitusta käyttävä ala, oli siivous- ja kunnossapitoalan yritykset. Kolmanneksi suurin asiakasryhmä oli eri alojen konsultit. Oman asiakasanalyysimme perusteella asiakkaisiimme kuuluu myös paljon kuljetusalan yrityksiä. Tämä ei kuitenkaan tutkimuksessamme käynyt ilmi.

Naisyrittäjät eivät löydä laskurahoitusta

Huomion arvoista on, että jopa 85 % asiakasyritystemme edustajista on miehiä. Tilastokeskuksen vuoden 2016 statistiikan mukaan suomalaisista yrittäjistä 66,5 % on miehiä ja loput naisia. Laskurahoituksen voidaan siis ajatella olevan enemmän miesten, tai miehisten alojen palvelu.

Yhä pitenevät maksuehdot kannustavat laskurahoitukseen

Yritykset vastasivat käyttävänsä laskurahoitusta silloin kun maksajan asettama maksuehto on pitkä. Todellisuudessa keskiverto maksuehto kauttamme rahoitetuissa laskuissa on 22 päivää. Emme kysyneet minkä pituinen maksuehto mielletään pitkäksi. Oman analyysimme mukaan 30 päiväinen maksuehto on yhä tyypillisempi alalla kuin alalla.

Muita mainittuja syitä laskurahoituksen käyttöön olivat tilanteet, joissa yrityksen käyttämä työvoima tarvitsee rahat tehdystä työstä heti sekä yrityksen saamat isot tilaukset ja niiden rahoitus. Vastauksissa toistuivat myös laskurahoituksen käyttö silloin kuin rahan tarve on nopea.

Laskurahoitus on antanut positiivisia kokemuksia

100% vastaajista suosittelisi laskurahoitusta. Kyselyssämme ei otettu kantaa suosittelevatko asiakkaat juuri Rahoittajan laskurahoitusta. Tutkimukseen vastanneet ottivat kantaa laskurahoitukseen palveluna yleisesti ja pitivät laskurahoitusta hyvänä kokemuksena jopa niinkin selkeästi, että jokainen kyselyyn vastannut suositteli laskurahoituksen käyttöä.

Lähde:

Corona Capital Oy:n asiakastutkimus elokuu 2019

Tutkimuksessa tavoiteltiin 890 yrittäjää, joista 34 % vastasi kyselyyn.

Tilastokeskus 2016