Suomalaisten pk-yritysten toimintaa vaikeuttavat edelleen ulkoiseen rahoitukseen liittyvät saatavuusongelmat sekä kireä kassatilanne. Tulokset ilmenevät Suomen Yrittäjien, Finnveran sekä työ- ja elinkeinoministeriön vuoden ensimmäisestä pk-yritysbarometrista, jonka mukaan ulkoisen rahoituksen ongelmat heijastuvat esimerkiksi investointeihin ja muihin yritystoiminnan kannalta tärkeisiin hankkeisiin. Barometri tuo esille myös yrittäjien hieman laskeneet tulevaisuuden odotukset.

Suomalaisten pk-yritysten tilannetta ja suhtautumista talouteen kahdesti vuodessa mittaavan Suomen Yrittäjien, Finnveran sekä työ- ja elinkeinoministeriön barometrin mukaan heikentyneet vientinäkymät sekä kotitalouksien voimakkaan velkaantumisen seurauksena tapahtuva rakennusinvestointien vähentyminen laskevat suomalaisten pk-yritysten suhdanneodotuksia. Hidastunut talouskasvu heijastuu suoraan myös yritysten kannattavuusodotuksiin, jotka verrattuna aiempiin barometreihin ovat merkittävästi alle pitkän aikavälin keskiarvon. Barometrin tulosten mukaan kasvua haetaan kansainvälistymisestä ja digitalisaatiosta, mutta sitä rajoittavat työvoiman- ja ulkoisen rahoituksen saatavuusongelmat.

Pankkitoiminnan sääntely vaikeuttaa edelleen ulkoista rahoitusta

Ulkoisen rahoituksen saatavuuteen liittyvät ongelmat ovat nousseet esille jo aiemmissa yritysbarometreissa. Suurimmat saatavuuteen liittyvät muutokset ovat laantuneet, mutta silti pk-yrityksille suunnattu luottopolitiikka jatkaa kiristymistään. Barometrin tulokset antavatkin viitteitä siitä, että kiristynyt luottopolitiikka on tullut jäädäkseen. Suuntaus on edelleen se, että tiukkojen vakuuksien ja omaan pääomaan liittyvien vaateiden takia usea ulkoista rahoitusta kaipaava pk-yritys jättää hakematta rahoitusta vaikka tarvetta olisi. Ulkoisen rahoitukseen liittyvät ongelmat heijastuvat suoraan pk-yritysten toimintaan, tärkeät investoinnit siirtyvät tai jätetään tekemättä, jolloin kasvu ja kehitys vaarantuvat.

Pk-yritysten kassatilanne vaikea

Kohenneesta taloustilanteesta huolimatta pk-yritysten kassatilanne on edelleen vaikea. 15 % kyselyyn vastanneista yrityksistä on raportoinut maksuvaikeuksia viimeisen vuosineljänneksen aikana, osuus on säilynyt suhteellisen vakiona jo useamman kyselyn ajan. Voimakas kasvu tai yrityksen ikä eivät näytä tulosten valossa voimakkaasti korreloivan maksuvaikeuksien kanssa vaan ongelma koskee kaikki yritysluokkia. Kiristynyt kassatilanne näkyy myös siinä, että kyselyyn vastanneiden yritysten yksi yleisimmistä syistä ulkoisen rahoituksen hakemiseen on käyttöpääoman lisäämiseen liittyvät tarpeet.

Lähde: Pk-yritysbarometri 1/2019, Suomen Yrittäjät, Finnvera sekä työ- ja elinkeinoministeriö

Luettavissa: https://www.yrittajat.fi/sites/default/files/pk_barometri_kevat2019.pdf