EU:n tietosuoja-asetuksen (2016/679) mukainen rekisteriseloste


Rekisterinpitäjä

Corona Capital Oy

Y-tunnus: 2559218-8

Kuunsäde 10 A LH 1, 02210 Espoo

Lisätiedot: info@coronacapital.fi

Tietosuojavastaava

Santeri Valve

Yhteystiedot: info@coronacapital.fi

Rekisterin nimi

Corona Capital Oy asiakasrekisteri

Rekisteritietojen käsittelyn tarkoitukset

Rekisteriä käytetään Corona Capital Oy:n asiakassuhteiden hoitamiseen, rahoituspäätösten tekemiseen, laskutukseen ja asiakkaiden tunnistamiseen. Rekisteriä käytetään myös lakiin perustuvien ja viranomaisten määräysten ja ohjeiden mukaisten säilytys-, raportointi- ja kyselyvelvoitteiden hoitamiseen. Henkilötietoja käytetään tietosuojalainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa asiakassuhteen hoitamiseen, kehittämiseen ja markkinointiin. Asiakkaalla on oikeus kieltää häneen kohdistettu suoramarkkinointi.

Asiakassuhteeseen perustuvia henkilötietoja ei myydä. Jos Corona Capital Oy myy laskun sopimuskumppaninaan olevalle rahoittajalle, tälle siirtyvät yksinomaan laskusaamiseen sisältyvät henkilötiedot.

Käsiteltävät henkilötiedot sekä tietolähteet

1. Henkilön nimi

2. Puhelinnumero

3. Sähköpostiosoite

Rekisteriin kerätään tietoja asiakasyrityksiltä itseltään sekä luottotietorekistereistä, numerotietokannoista ja väestötietojärjestelmästä.

Tietojen luovutus ja rekisterin suojaus

Corona Capital Oy saa luovuttaa asiakasrekisterin tietoja vain lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa. Yhtiön henkilöstöllä on vaitiolovelvollisuus liittyen rekisterin tietoihin. Manuaalinen aineisto säilytetään asianmukaisesti lukituissa tiloissa ja sähköisesti tallennettu tieto säilytetään asianmukaisesti suojatussa, käyttäjätunnistuksen vaativassa tietojärjestelmässä. Tiedot käsitellään luottamuksellisesti, eivätkä niihin pääse käsiksi yhtiön ulkopuoliset tahot. Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Tietojen säilytysaika ja poistaminen

Henkilötiedot poistuvat Corona Capital Oy:n rekisteristä, kun niiden käsitteleminen ei ole enää tarpeellista yhtiön oikeutetun edun kannalta. Yhtiö ei säilytä henkilötietoja kauempaa kuin on lain mukaan sallittu tai henkilötietojen käsittelytarkoituksen kannalta tarpeellista. Säilytysaika riippuu tiedon luonteesta ja sen käsittelyn tarkoituksesta.

Tarkastusoikeus sekä oikeus vaatia tiedon korjaamista tai poistamista

Kukin rekisteröity on oikeutettu tarkastamaan häntä koskevat henkilötiedot. Mikäli edellisestä tietopyynnöstä on kulunut alle 12 kuukautta, Corona Capital Oy voi vaatia pyynnön mukaisten toimenpiteiden toteuttamisesta maksun.

Jokaisella on oikeus vaatia väärän, epätarkan, epätäydellisen, vanhentuneen tai tarpeettoman tiedon korjaamista tai täydentämistä.

Henkilö voi myös pyytää häntä koskevien tietojen poistamista järjestelmästä. Pyynnön mukaiset toimenpiteet suoritetaan, jollei Corona Capital Oy:llä ole oikeutettua syytä olla poistamatta tietoa.

Oikeus vastustaa tai rajoittaa tiedon käsittelyä sekä siirtää tiedot toiseen järjestelmään

Kullakin on oikeus vastustaa henkilötietojensa käsittelyä. Henkilö voi vastustaa tietojensa käsittelyä, vaikka se perustuisi aikaisemmin annettuun suostumukseen. Niin ikään hän saa pyytää tiettyjen henkilötietojen käsittelyn rajoittamista. Henkilöllä on myös oikeus kieltää tietojensa käyttäminen suoramarkkinointiin ottamalla yhteyttä edellä mainittuun osoitteeseen.

Jokaisella on oikeus saada henkilötietonsa Corona Capital Oy:ltä jäsennellyssä ja yleisesti käytetyssä muodossa, jotta hän voi välittää tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.

Oikeuksien toteuttaminen

Jokainen voi käyttää yllämainittuja oikeuksiaan lähettämällä kirjeen tai sähköpostin sisältäen puhelinnumeron edellä mainittuun osoitteeseen. Corona Capital Oy voi pyytää lisätietoja, jotka ovat tarpeen henkilöllisyyden varmentamiseksi. Corona Capital Oy voi hylätä pyynnöt, jotka toistuvat kohtuuttoman usein, ovat liiallisia tai jotka ovat perusteettomia. Mikäli henkilö katsoo tietojensa käsittelyn olevan ristiriidassa lainsäädännön kanssa, hän voi tehdä valituksen tietosuojaviranomaiselle.