Pääsopimuksen Sopijapuolet Rahoitusyhtiö ja Myyjä sopivat Myyjän normaaliin liiketoimintaan perustuvien laskusaatavien siirtämisestä Rahoitusyhtiön omistukseen ja siirrettyjen laskusaatavien rahoittamisesta sekä siirrettyjen laskusaatavien ja niistä kertyvien varojen panttaamisesta Rahoitusyhtiölle Pääsopimuksen erityisehtojen ja näiden yleisehtojen mukaisesti.

Sopimus laskusaatavien siirrosta syntyy, kun Myyjä hyväksyy sähköisesti Pääsopimuksen ja nämä Yleiset sopimusehdot.

Termien määritelmät koskien yleisiä sopimusehtoja ja pääsopimusta

Rahoitusyhtiö: Corona Capital Oy

Myyjä: Pääsopimuksella määritelty rahoituspalveluasiakas

Loppuasiakas: Myyjän Rahoitusyhtiölle myymän laskun alkuperäinen maksaja

Laskusaatava: Myyjän liiketoimintaan perustuva erääntymätön saatava loppuasiakkaalta

Asiakas: Laskun myyjä

Edustaja / Asiakkaan edustaja: Asiakkaan edustaja, jolla on nimenkirjoitusoikeus

Rahoitustarjous: Tarjottu laskukohtainen Pääsopimus

Rahoitusaika: Aika, joka alkaa rahoitussumman maksupäivästä ja päättyy Pääsopimuksessa mainituin ehdoin, jolta Rahoitusyhtiöllä on oikeus saada luottoajan korko ja mahdolliset kulut.

Laskun pääoma: Rahoitettavan laskun pääoma

Rahoitussumma: Heti tilitettävä euromääräinen summa. Laskun pääoma vähennettynä vakuussummalla.

Vakuussumma: Rahoitusyhtiön vakuutena pidättämä euromääräinen osuus laskun pääomasta

Päiväkohtainen rahoituskorkoprosentti: Rahoitusajalle laskettava päiväkohtainen rahoituskorko suhteessa laskun pääomaan

Käsittelykulu: Laskukohtainen euromääräinen käsittelykulu

Laskurahoitupalvelun käyttäminen

Rahoitusyhtiö tarjoaa laskurahoituspalveluita kaikille Suomeen rekisteröityneille yhtiöille, jotka ovat ennakkoperintärekisteröityjä.

Laskujen hyväksymistä edeltää luottoharkinta ja Rahoitusyhtiö päättää yksipuolisesti laskun hyväksymisestä rahoitettavaksi. Rahoitusyhtiöllä on oikeus olla rahoittamatta laskua syytä ilmoittamatta. Rahoitusyhtiö käyttää rahoitusta myöntäessään ja valvoessaan hakijan ja hakijan edustajan ja Loppuasiakkaan henkilö- ja yhteisöluottotietoja. Tarvittavat henkilö- ja luottotiedot hankitaan Väestörekisterikeskuksen ja luottotietoyhtiöiden rekistereistä. Myyjä hyväksyy, että hänen tietonsa tarkistetaan kyseisistä rekistereistä. Myyjän tulee ilmoittaa Loppuasiakkaalle laskusaatavan siirtymisestä. Rahoitusyhtiö lisää Loppuasiakkaalle toimitettavaan laskuun siirtolausekkeen, josta ilmenee, että laskusaatava on siirretty Rahoitusyhtiön omistukseen ja että laskusaatava voidaan pätevästi maksaa vain Rahoitusyhtiön osoittamalle tilille.

Laskun rahoittaminen ja kustannukset

Myyjän hyväksyttyä rahoitustarjouksen ja Loppuasiakkaan vahvistettua saatavan aiheellisuuden, Rahoitusyhtiö maksaa viipymättä Pääsopimuksessa ilmoitetun rahoitussumman Myyjän ilmoittamalle tilille. Rahoitusyhtiö laskuttaa laskusaatavan Myyjän Loppuasiakkaalta ja tilittää vakuussumman Myyjälle vähennettynä korkokuluilla, palvelumaksuilla sekä mahdollisilla perimis- ja maksuhuomautuskuluilla, kun lasku on tullut kokonaisuudessaan maksetuksi.

Rahoitusaika alkaa siitä päivästä, kun sovittu summa maksetaan Myyjän ilmoittamalle tilille. Rahoitusaika on sovittu Pääsopimuksella. Rahoitusaika loppuu, kun Myyjän Loppuasiakas tai Myyjä itse maksaa rahoitetun laskun takaisin sovitun mukaisesti ja suoritus näkyy Rahoitusyhtiön laskussa ilmoittamalla pankkitilillä.

Jollei Loppuasiakas maksa rahoitettua laskua Rahoitusyhtiölle sovitun mukaisesti, on Rahoitusyhtiöllä oikeus vaatia Myyjää maksamaan rahoitettu summa takaisin lisättynä korkokuluilla, palvelumaksuilla sekä mahdollisilla perimis- ja maksuhuomautuskuluilla. Mikäli Loppuasiakas on maksanut osan saatavasta, niin myyjä on velvollinen maksamaan puuttuvan määrän Rahoitusyhtiölle. Osapuolet voivat käyttää kuittausta siltä osin kuin niiden saatavat täyttävät kuittauksen yleiset edellytykset Tässä tapauksessa saatavan omistusoikeus siirtyy takaisin Myyjälle. Myyjä kantaa näin riskin, mikäli Loppuasiakas ei maksakaan erääntynyttä saatavaa.

Loppuasiakkaalla on oikeus maksaa lasku nopeammin ilman lisäkustannuksia.

Loppuasiakkaiden suoritukset, reskontra ja perintä

Myyjällä ei ole oikeutta vastaanottaa suoritusta Rahoitusyhtiölle siirretystä saatavasta, vaan Pääsopimuksella rahoitettavaksi sovittuihin laskuihin perustuva saatava tulee heti suorittaa Rahoitusyhtiön tilille, mikäli Loppuasiakas maksaa Myyjän tilille. Loppuasiakkaan virheellinen suoritus Myyjälle ei katkaise rahoitusaikaa, mikä merkitsee sitä, että Rahoitusyhtiöllä on oikeus saada Myyjältä saamatta jäänyt Rahoitusajan korko ja mahdolliset kulut.

Mikäli suoritus kuitenkin tapahtuu Myyjälle, on Myyjän on viipymättä suoritettava näin saadut varat Rahoitusyhtiölle ilmoituksin Loppuasiakkaasta, laskun numerosta ja laskun suorituspäivästä. Riski Loppuasiakkaan maksukyvyttömyydestä säilyy Myyjällä, joten Rahoitusyhtiöllä ei ole velvollisuutta huolehtia siirretyn laskusaatavan vanhentumisen keskeytymisestä eikä laskusaatavan valvomisesta Loppuasiakkaan velkojille annetun julkisen haasteen johdosta tai Loppuasiakkaan konkurssista. Rahoitusyhtiö ei vastaa Loppuasiakkaan konkurssista tai muusta maksukyvyttömyydestä Myyjälle aiheutuvasta vahingosta. Rahoitusyhtiöllä ei ole velvollisuutta ryhtyä muihin kuin edellä mainittuihin toimenpiteisiin laskusaatavan perimiseksi tai sen pysäyttämiseksi.

Edellä mainitun lisäksi Rahoitusyhtiöllä on kuitenkin oikeus periä saatavia Loppuasiakkaalta haluamassaan järjestyksessä ja parhaaksi katsomallaan tavalla, mikäli Myyjä ei ole maksanut kokonaan Rahoitusyhtiön saatavia. Myyjä on velvollinen korvaamaan Rahoitusyhtiölle saatavien perinnästä aiheutuneet perintäkulut.

Mikäli Rahoitusyhtiö ei saa laskun pääoman suuruista suoritusta loppuasiakkaalta vapaaehtoisin perintäkeinoin, on Rahoitusyhtiöllä oikeus peruuttaa rahoituksen käsittely kyseessä olevan laskusaatavan osalta ja vaatia myyjältä rahoitussumman palautusta sekä korvausta menettämästään käsittelykulusta.

Myyjän vakuutukset

Laskusaatavan siirron yhteydessä Myyjä vakuuttaa, että :

 • laskusaatavan perusteena oleva toimitus, työ tai palvelus tms. on asianmukaisesti tapahtunut
 • laskusaatava perustuu lain ja hyvän tavan mukaiseen myyntiin ja toimitukselle eikä laskusaatavan
 • siirtämiselle ole estettä
 • Loppuasiakkaalla ei ole laskuun kohdistuvia vastasaatavia
 • laskuun merkityt ehdot ovat voimassa Loppuasiakkaaseen nähden
 • Myyjän ja Loppuasiakkaan välillä ei ole erimielisyyttä laskusaatavan määrästä, perusteesta tai sen
 • oikeudellisuudesta muutoin.
 • Myyjällä on täysi oikeus laskusaatavaan, sitä ei ole siirretty kolmannelle, eikä Myyjän tiedossa ole
 • mitään syytä saatavan maksamatta jättämiselle

Myyjän velvollisuudet

Myyjä on velvollinen heti kirjallisesti ilmoittamaan Rahoitusyhtiölle siirretyn saatavan perustetta tai määrää koskevasta mahdollisesta reklamaatiosta, Loppuasiakkaan mahdollisesta vastasaatavasta Myyjältä tai muista laskusaatavan määrään mahdollisesti vaikuttavista seikoista.

Myyjä on myös velvollinen ilmoittamaan Rahoitusyhtiölle viipymättä sellaisista olennaisista tiedoista, jotka liittyvät Loppuasiakkaan maksukykyyn tai saattavat vaarantaa Loppuasiakkaan laskusaatavan ehtojen mukaisen suorituksen Rahoitusyhtiölle.

Tämän Sopimuksen voimassaoloaikana Myyjällä ei ole oikeutta ilman Rahoitusyhtiön kirjallista suostumusta tehdä kolmannen kanssa sopimusta samojen laskusaatavien kaupasta tai luotottamisesta.

Myyjä vastaa Rahoitusyhtiölle toimittamiensa laskua koskevien tietojen oikeellisuudesta. Rahoitusyhtiö ei vastaa laskun maksussa tapahtuneesta virheestä, joka johtuu Myyjän tai Loppuasiakkaan toimittamien tietojen puutteellisuudesta.

Myyjä ei myöskään vapaudu velvollisuudestaan maksaa takaisin rahoitettua laskusaatavaa Rahoitusyhtiölle, vaikka Loppuasiakas olisi suorittanut osan Pääsopimuksella Rahoitusyhtiölle siirretystä saatavasta.

Sopimuksen voimassaolo ja purkaminen

Yleiset sopimusehdot ja sopimus ovat voimassa koko Rahoitusajan.

Kummallakin Sopijapuolella on oikeus purkaa Sopimus päättymään välittömästi, mikäli:

 • toinen Sopijapuoli on olennaisesti rikkonut tähän Sopimukseen perustuvaa velvollisuuttaan,
 • toisen Sopijapuolen tähän Sopimukseen perustuvien velvollisuuksien täyttämisen voidaan katsoa olennaisissa kohdin ilmeisesti vaarantuneen, jollaiseksi seikaksi katsotaan esimerkiksi sopimusosapuolen tai Loppuasiakkaan julkinen maksuhäiriö.
 • tai toinen Sopijapuoli on antanut toiselle Sopijapuolelle olennaisesti virheellisiä tietoja tai johtanut toista Sopijapuolta harhaan siten, että Sopimusta ei olisi syntynyt, mikäli näin ei olisi tehty. Purettaessa Sopimus päättymään välittömästi, erääntyy myös rahoitettu määrä sopimuksen mukaisine rahoituskuluineen välittömästi Myyjän maksettavaksi.

Viivästyskorko

Myyjä on velvollinen maksamaan maksamattomalle määrälle Rahoitusajaksi sovittua korkoa suorituspäivään saakka, mikäli Loppuasiakas ei ole maksanut sopimuksenmukaista korkoa.

Muita ehtoja

Myyjän on viipymättä ilmoitettava merkittävistä ja tähän sopimukseen ilmeisesti vaikuttavista muutoksista kuten omistussuhteissa tapahtuneissa muutoksissa tai nimen- ja osoitteen muutoksista Rahoitusyhtiölle jäljempänä mainittuun osoitteeseen. Rahoitusyhtiöllä on oikeus siirtää tähän Sopimukseen perustuvat oikeutensa kolmannelle.

Mikäli Rahoitusyhtiö on joutunut perimään erääntyneen laskusaatavan Myyjältä ja Myyjä on suorittanut saatavan täysimääräisesti Rahoitusyhtiölle, palautuu kaikki oikeudet siirrettyyn saatavaan Myyjälle.

Erimielisyyksien ratkaiseminen

Tästä Sopimuksesta aiheutuneet riita-asiat ratkaistaan Rahoitusyhtiön kotipaikan käräjäoikeudessa.

Vastuu vahingosta

Rahoitusyhtiö ei vastaa sen syyksi luettavan maksuvirheen johdosta Myyjälle tai Loppuasiakkaalle aiheutuvista välillisistä vahingoista. Rahoitusyhtiön vastuu sen syyksi luettavan maksuvirheen johdosta Myyjälle tai Loppuasiakkaalle aiheutuvasta välittömästä vahingosta on enintään Sopimuksen mukaisen rahoitusmäärän suuruinen.

Rahoitusyhtiö ei vastaa vahingosta, joka aiheutuu ylivoimaisesta esteestä. Ylivoimaisena esteenä pidetään sellaista ennalta arvaamatonta seikkaa tai olosuhteiden muutosta, joka on Rahoitusyhtiön vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella ja jota Rahoitusyhtiö ei kohtuudella voi voittaa. Rahoitusyhtiö on velvollinen ilmoittamaan ylivoimaisesta esteestä myyjälle, niin pian kuin se on mahdollista.

Tietosuoja

Myyjän tiedot on tallennettu rahoitusyhtiön asiakasrekisteriin, jossa olevia tietoja käytetään asiakassuhteen ylläpitämiseen ja hoitoon. Rahoitusyhtiöllä ja sen kanssa samaan konserniin kuuluvilla yhtiöillä on lisäksi oikeus käsitellä rekisterissä olevia tietoja perusteltuja käyttötarkoituksia (kuten suoramarkkinointia) varten henkilötietolain (523/99) mukaisesti.

Yhteystiedot

Corona Capital Oy Y-tunnus: 2559218-8 Kalevankatu 4, 00100 Helsinki +358 (0) 290 300 400 info@coronacapital.fi

Sopimusehdoissa sekä sopimussuhteessa käytetään suomen kieltä. Muut ehdot asiakkaan takaisinmaksuvelvollisuudesta selviää pääsopimuksesta.