Lähtökohtaisesti voidaan ajatella, että laskurahoitus ja yrityslaina ovat hyvin erilaisia rahoitusvaihtoehtoja, joita on hyvin vaikea edes verrata keskenään. On kuitenkin nähtävissä, että muuttuneet yrityslainamarkkinat, joiden luonteenpiirteisiin kuuluu aiempaa nopeammat takaisinmaksuajat, vakuudettomuus sekä pienemmät lainasummat ovat tuoneet nämä kaksi vaihtoehtoa lähemmäksi toisiaan. Yrityslainaa haetaan yhä enemmän käyttöpääomaksi, mikä on myös laskurahoituksen pääasiallinen käyttömotiivi.

Laskurahoituksessa yritys myy erääntymättömän laskun eli myyntisaatavan rahoitusyhtiölle. Yleisin motiivi laskurahoituksen hyödyntämiseen on siis käyttöpääoman tarve. Esimerkiksi isot varastot, nopea kasvu, pitkät omat maksuehdot, työn sesonkiluontoisuus sekä tilauskannan vaihtelu ovat tyypillisiä tekijöitä, joihin reagoidaan omien myyntisaatavien rahoituksella. Laskurahoitus on verrattain joustava rahoitusmuoto, joka ei vaadi erillisiä vakuuksia tai pitkiä sitoumuksia yritykseltä.

Laina on tuttu, perinteinen rahoituksen lähde. Yritys ottaa vierasta pääomaa, velkaa, jonka sitoutuu maksamaan takaisin määrätyssä ajassa velkojalleen. Yrityslaina on nähty perinteisesti kasvun veturina, investointien rahoituskanavana, mutta nykytrendit ja monipuolistunut tarjonta on johtanut siihen, että yhä useammin myös yrityslainaa haetaan pelkästään käyttöpääoman lisäämiseksi.

Rahoitustuotteiden luonne rajaa käyttömahdollisuuksia

Laskurahoituksen perusedellytys on lasku. Yritys myy laskun rahoitusyhtiölle, joka rahoittaa myyntisaatavan omien kriteereidensä mukaisesti. Vähimmäisvaatimus on, että laskun maksaja on yritys. Laskurahoituksessa rahoitusyhtiön rahoituskriteerit kohdistuvat pääsääntöisesti laskun maksajaan ei laskun myyjään. Tästä seuraa se, että usein yritykset, jotka eivät läpäise yrityslainaan vaadittavia talouden tunnuslukuja, pystyvät hyödyntämään laskurahoitusta esimerkiksi käyttöpääoma tarpeen ratkaisemiseksi.

Laskurahoitus:

– Yrityksen taloudellisella tilanteella ei niin suurta merkitystä rahoituspäätökseen

– Rahoituspäätöksenä yrityksille usein nopea ja yrityslainaa riskittömämpi

– Ei sido pitkäksi aikaa

– Kevytrakenteinen

Yrityslainassa tilanne on luonnollisesti toinen. Usein esimerkiksi uudet yritykset, pienemmät ja pk-yritykset rajataan yrityslainan ulkopuolelle. Toisaalta yrityslaina ei ole niin toimialakohtainen rahoitusmuoto kuin laskurahoitus. Yritysten välisen laskutuksen puuttuminen ei estä yrityksen lainansaantia.

Yrityslaina:

– Sopii investointeihin

– Monikäyttöisempi

– Ei vaadi yritysten välistä laskutusta

– Tuttu vaihtoehto

Luo suhde rahoituslaitokseesi

Luomalla suhteen omaan yritystoiminnan rahoittajaan, yritys voi keventää tai jopa poistaa yllämainittuja käyttömahdollisuuksien rajauksia. Puhutaan suhdepankkitoiminnasta.

Yrityslainamarkkinoiden monipuolistumisen yksi selkein edistysaskel on, että kohonnut tarjonta lisää erityisesti pienten ja pk-yritysten lainansaantimahdollisuuksia. On kuitenkin huomioitava, että rahoitusmarkkinoilla tuotto ja riski kulkevat käsi kädessä. Vakuudettomat, pienemmille ja pk-yrityksille suunnatut lainat ovat perinteistä pankkilainaa kalliimpia lainaratkaisuja.

Taloudelliset tunnusluvut ovat suurin syy kielteiseen lainapäätökseen. Kysymys on siitä, että rahoituslaitos joutuu tekemään usein lainapäätöksiä niin kutsutun kovan informaation puitteissa. Tällä tarkoitetaan lukuihin ja numeroihin perustuvaa, kirjattavissa ja dokumentoitavissa olevaa informaatiota yrityksistä ja sen toiminnasta.

Suhdepankkitoiminnassa yritys keskittää toimintojaan saman rahoituslaitoksen tarjoamien palveluiden alle. Osapuolet luovat suhteen, joka edesauttaa ja lisää informaatiota rahoituslaitoksen ja yrityksen välillä. Kumpikin osapuoli saa kokemuksia toisesta. Näin syntyy niin kutsuttua pehmeää informaatiota, informaatioita jota ei pystytä lukemaan tilinpäätöksistä tai vuosikertomuksista.

Hyviä esimerkkejä suhdetoiminnan tuomista eduista löytyy myös meiltä Rahoittajalta. Monia vuosia pitkät asiakassuhteet lisäävät joustavuutta ja nopeutta esimerkiksi laskurahoitusprosessissamme.  Toisaalta taas useat laskurahoitusasiakkaamme hyödyntävät myös yrityslainaamme ja toisinpäin. Myönteisissä lainapäätöksissä on usein keskeinen rooli asiakassuhteen aikana syntyneellä pehmeällä informaatiolla.